Do’s and don’ts on the UX site

כללי עשה ואל תעשה באיפיון אתר

לשים לב לכל האינטרקציות באתר.
מה קורה כשלוחצים על כל כפתור / לינק או כל רכיב אחר באתר.
להתייחס למשתמשי האתר השונים (לקוח רשום / אורח וכדומה).
להתייחס לטקסטים השונים באתר.
להתייחס למקרי קצה כמו למשל שהלקוח הקליד כתובת שלא קיימת באתר (עמוד 404).
להשלים תהליכים כמו הרשמה וכדומה.
לא להשתמש בטקסט דמה באיפיון – זה מבלבל ומקשה על הבנת חווית הלקוח.
לשמור על ריווחים, יישורים ואסטתיקה.
לא להניח שדברים יפתרו בשלב העיצוב.
לשמור על עקביות לכל אורך תהליך האיפיון.